Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego jako "RODO", prezentujemy naszą Politykę Prywatności, która określa zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym BASKERVILLE-PETFOOD.PL.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administrator danych osobowych

Właścicielem strony internetowej baskerville-petfood.pl (dalej Servis) oraz administratorem Twoich danych osobowych jest LEOWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001051564. Posiadamy numer NIP 7011159127 oraz numer REGON 526067132.
2. Kontakt z Administratorem W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się z Administratorem:

 • Adres e-mail: [email protected]
 • Adres korespondencyjny: Leowin Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z wymogami RODO oraz obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych, w tym:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umów zawartych z Tobą w ramach korzystania z naszych usług.
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub innych podmiotów.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

1. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione Twoje dane osobowe przekazywane podczas procesów rejestracji w sklepie internetowym na stronie baskerville-petfood.pl: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy zamówienia.
2.Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5.Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • Nawiązania, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną.
 • Realizacji zamówień na towary dostępne w Sklepie, w tym zarządzania płatnościami i dostawą.
 • Rozpatrywania reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy.
 • Dochodzenia roszczeń wynikłych z umów oraz obsługi innych zgłoszeń i skarg.
 • Prowadzenia działań marketingowych.
 • Wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niektóre z nich są niezbędne do świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić korzystanie z naszych usług, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie.
3. Jeśli zdecydujesz się na zapis do Newslettera, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Możesz ją wycofać w dowolnym momencie.
4. Przetwarzanie danych dla celów marketingowych Jeśli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, ofert, promocji, oraz innych materiałów marketingowych, w tym Newslettera. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, a także dokonać wyboru w zakresie sposobu otrzymywania takich informacji, poprzez zmianę ustawień w swoim Koncie Klienta lub kontaktując się z nami za pomocą dostępnych środków kontaktu.

IV. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane będą udostępniane naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych klientów, aby mogli wykonywać obowiązki Administratora lub działać w jego imieniu na rzecz klientów. Ponadto, udostępniamy dane tym podmiotom, które działają na nasze zlecenie, takim jak dostawcy usług informatycznych, agencje reklamowe, firmy kurierskie, usługodawcy księgowi, finansowi, ubezpieczeniowi i administracyjni, a także organy publiczne, takie jak sądy, gdy wystąpią uzasadnione żądania. Ponadto, w przypadku konieczności obrony Administratora przed roszczeniami lub dochodzenia jego roszczeń, udostępniamy dane ubezpieczycielom i doradcom Administratora.
Dokonując płatności za pośrednictwem jednego z naszych partnerów obsługujących płatności elektroniczne, udostępnimy Twoje dane temu partnerowi w celu przetworzenia Twojej płatności.
Należy zaznaczyć, że Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom trzecim, zwłaszcza nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1/10/ 2023 r. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności za pośrednictwem wskazanej strony internetowej.
O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.