Regulamin sklepu internetowego Baskerville

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej dostępnej pod adresem www.baskerville-petfood.pl (zwanej dalej "Sklepem") oraz zasady zakupów produktów dostępnych w Sklepie.
1.2. Właścicielem strony internetowej baskerville-petfood.pl oraz administratorem Twoich danych osobowych jest LEOWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001051564. Posiadamy numer NIP 7011159127 oraz numer REGON 526067132. Kapitał zakładowy 5000 zł.

2. Zasady zakupów

2.1. W Sklepie dostępne są produkty przeznaczone zarówno dla psów, jak i kotów.
2.2. Klienci mogą dokonywać zakupów w Sklepie na dwa sposoby: a) W sposób zwykły - klient dokonuje jednorazowych zakupów produktów. b) W ramach subskrypcji - klient może zdecydować się na regularne dostawy wybranych produktów, zgodnie z wybranym przez niego harmonogramem dostaw.
2.3. Zamówienie towarów realizuje się poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyku”, a następnie z poziomu “Koszyk” wypełnienie formularza zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i opłaty, lub wyboru opcji dostawy za pobraniem, a następnie kliknięcia “Potwierdzenia zakupu”.

3. Subskrypcje

3.1. W przypadku subskrypcji, Klient zobowiązuje się do regularnych zakupów i dostaw produktów na z góry ustalonych warunkach.
3.2. Klient ma możliwość zarządzania subskrypcją poprzez swoje konto w Sklepie, gdzie może zmieniać harmonogram dostaw, rodzaj produktów itp.
3.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków subskrypcji, informując o tym Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Ceny i płatności
4.1. Ceny produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. 4.2. Płatności za zakupy można dokonywać za pomocą różnych metod dostępnych w Sklepie, takich jak przelew bankowy, płatności online itp.
4.3. W przypadku subskrypcji, płatności będą dokonywane automatycznie zgodnie z harmonogramem dostaw ustalonym przez Klienta.

5. Dostawa

5.1. Dostawa zamówienia dokonuje się za pośrednictwem naszych partnerów-firm dostawczych (szczegóły zaznaczone w rozdziale “Płatność i Dostawa” Serwisu. Kupujący składając zamówienie może wybrać jeden z wariantów dostawy:

  • Dostawa do paczkomatów: Cena dostawy wynosi od 10,19 zł do 18,99 zł brutto.
  • Dostawa do punktów partnerskich: Cena dostawy wynosi od 10,99 zł do 16,99 zł brutto.
  • Dostawa na wskazany adres podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia: Cena dostawy wynosi od 16,99 zł do 20,99 zł brutto. Dodatkowo istnieje opcja dostawy za pobraniem, która jest dostępna w zakresie cen od 19,99 zł do 24,99 zł brutto.

Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej metody dostawy oraz firmy dostawczej.

5.2. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie dokładnych informacji dotyczących adresu dostawy.

6. Reklamacje i zwroty

6.1. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Klientowi Produktów bez wad.
6.2. Wg. najlepszej wiedzy Sklepu, wszystkie produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad, oraz wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości.
6.3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.
6.4. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1025; „Kodeks cywilny”) – wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna, z zastrzeżeniem § 8.
6.5. Konsument może żądać – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 287) – w pierwszej kolejności wymiany wadliwego towaru, a na kolejnym etapie dochodzenia roszczeń – zwrotu zapłaconej ceny.
6.6. Przedsiębiorcy dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego mają prawo do korzystania z procedury reklamacyjnej. W przypadku wystąpienia wad produktu, przedsiębiorca może zgłosić reklamację, zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 6.7 niniejszego regulaminu. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru
6.7. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową powinny być składane pisemnie, na adres e-mail: [email protected], zwrot towaru należy dokonać do firmy współpracującej magazynu-fullfilment "E-PACKMAN" ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice
6.8. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamowanych towarów odsyłanych za pobraniem.
6.9.Do reklamacji należy wskazać dane identyfikujące zamówienie (np. nr zamówienia, login Użytkownika, etc.) lub dołączyć dowód zakupu (np. paragon lub kserokopię faktury). Reklamacja powinna zawierać również opis zgłaszanych zastrzeżeń do produktu.
6.10. Sklep rozpatruje reklamacje oraz informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
6.11. Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy reklamowanego towaru Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6.12. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).
6.13. Konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
6.14. Kupujący będący przedsiębiorcą dokonującym zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie posiadający jednak charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującym prawem, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (ustawa z 31 lipca 2109 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych).
6.15. Konsument, który chce skorzystać z prawa do zwrotu towaru, powinien złożyć nam pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie można przesłać na adres e-mailowy: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres naszej siedziby.
6.16. Towar powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT) oraz w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym.
6.17. Koszty zwrotu towaru ponosi konsument.
6.18. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Gwarancja

7.1. Towary sprzedawany w sklepie nie są objęte gwarancą

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.

7. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu i może być zmieniany przez Sklep. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie.
9.2. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez właściwy sąd na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9.3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1/10/2023 r..